Vereniging bos gravel

Tuchtsysteem

Jaarlijks wordt er veel getennist en gepadeld, zowel op recreatief niveau als op wedstrijdniveau. Op en naast de baan of in de padelkooi dient iedereen – van recreant, toeschouwer en bestuurder/vrijwilliger tot topspeler, leraar, scheidsrechter – zich sportief en integer te gedragen. Handel je in strijd met de gedragscodes van de KNLTB, dan kan een sanctie volgen binnen de kaders van het Reglement Fair Play. Het kan dan zijn dat je betrokken raakt bij een tuchtzaak. Op deze pagina vind je meer informatie over het tuchtsysteem van de KNLTB.  

Tuchtorganen 

De KNLTB kent vier onafhankelijke tuchtorganen: 

  • Compliance Officer (CO): is belast met de detectie van misdragingen, is bewaker van de integriteit van de tennis- en padelsport en doet een eerste beoordeling van de melding. Bij een vermoeden van een misdraging is de CO verplicht de melding door te sturen aan de Aanklagers. De huidige CO van de KNLTB is Margot Megens. 
  • Aanklager: doet onderzoek naar de melding (of laat onderzoek doen) en is bevoegd de zaak te seponeren, te schikken of aanhangig te maken bij de Tuchtraad. De huidige Aanklagers van de KNLTB zijn Pascal Bovens, Henk de Graaff en Luuk Steenbergen. Bekijk hier het geanonimiseerde overzicht van zaken die door de Aanklagers zijn geschikt.  
  • Tuchtcommissie: is belast met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in eerste aanleg en is bevoegd tot sanctionering binnen de in het Reglement Fair Play vastgestelde kaders. De huidige Tuchtraad bestaat uit Hugo Bakker, Wesley Bruins, Margo Kok, Donald Volleberg en Corinne van der Walle. Bekijk hier het uitsprakenoverzicht van de Tuchtcommissie. 
  • Commissie van Beroep: wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van de Tuchtcommissie, kun je in beroep gaan bij de Raad van Beroep. De Commissie van Beroep is het deel van de Raad van Beroep dat is belast met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in hoogste instantie. De Commissie van Beroep beoordeelt of het beroep gegrond is of niet en of de opgelegde straf gehandhaafd blijft of niet. De huidige Raad van Beroep bestaat uit Sijbrand Krans, Marjolijn van Deventer, Yvon van Houdt, William Seijbel en Erika Wies. Bekijk hier het uitsprakenoverzicht van de Commissie van Beroep.  

Tijdens een zitting (mondelinge behandeling van de zaak) worden de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep ondersteund door een secretaris. De huidige secretarissen zijn Larissa Schut, Ginou van den Berg en Astrid Sie. 

De Aanklagers, commissieleden en secretarissen zijn vrijwilligers. Zij hebben allen een achtergrond in de tennis en/of padelsport en zijn in het dagelijks leven werkzaam (geweest) in een juridische omgeving. 

Bekijk de informatiebrochure voor een uitleg van het gehele proces als je bij een tuchtzaak betrokken bent. Daarnaast kun je hier het stroomschema tuchtrechtspraak KNLTB raadplegen.  

Tuchtsysteem Instituut Sportrechtspraak (ISR) 

Ontvangt de KNLTB een melding over doping of seksuele intimidatie, dan wordt deze melding overgedragen aan het ISR. Het ISR kent eenzelfde opzet als het tuchtrechtsysteem van de KNLTB. Aanklagers doen onderzoek (of laten onderzoek doen) en beoordelen meldingen van vermoedelijke overtredingen. Tuchtcommissies beoordelen op objectieve en onafhankelijke wijze de zaken die aan hen worden voorgelegd. 

Bekijk hier de video met uitleg over hoe het ISR werkt. 

Jaarverslag Fair Play 

De KNLTB richt zich wat betreft Fair Play op drie onderdelen: preventie, detectie en correctie. In het kader van preventie worden alle verschillende doelgroepen voorgelicht door middel van het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven, onze website en andere kanalen. In het kader van detectie wordt in samenwerking met verschillende stakeholders de opsporing van ongewenst gedrag continu naar een hoger niveau getild. In het kader van correctie heeft de KNLTB gedragscodes opgesteld en is een Reglement Fair Play vastgesteld. De KNLTB beoogt met deze systematiek bewustwording van Fair Play te creëren, te voorkomen dat misdragingen op en naast de tennis- en padelbaan plaatsvinden en ervoor te zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt.  

In het kader van de kwalitatieve waarborgen van het NOC*NSF maakt de KNLTB elk jaar een overzicht van alle meldingen die zijn binnengekomen. Bekijk hier het jaarverslag van 2021.